Матеріали конференцій МНЛ

Попередній опублікований збірник тез

26 травня 2023 р., м. Луцьк
Опубліковано травень 26, 2023
IV Міжнародна студентська наукова конференція «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НАУКИ ЯК ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ»

Тез доповідей: 93  |  ISBN: 978-617-8126-52-0 |  © CC BY-SA 4.0 International

  Натисніть на зображення, щоб переглянути сертифікати учасників

 Натисніть на зображення, щоб переглянути подяки наукових керівників

 

ЗМІСТ

   СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, МАКРО- ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ECONOMETRICS IN THE AGE OF DIGITALIZATION: TREND ANALYSIS AND CHALLENGES
Bestuzheva M., Academic supervisor: Kmytyuk Т.L.

   СЕКЦІЯ 2. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

DIGITALIZATION OF THE WORK OF RESTAURANT INSTITUTIONS
Офат К.С., Науковий керівник: Тригуб І.П.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
Гончарова А.О., Науковий керівник: Паньків М.М.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мирошник В.О., Науковий керівник: Тимошенко К.В.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Юр’єв Я.О., Науковий керівник: Паньків М.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
Базарник О.-П.Р., Науковий керівник: Ємельянов О.Ю.

   СЕКЦІЯ 3. ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА; ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІК І АУДИТ

ASSESSMENT OF BENEFITS AND RISKS OF INVESTING IN THE DIGITALIZATION OF SCIENCE
Yurkova V., Academic supervisor: Onikienko S.

THE ROLE OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL SCIENCE
Kulikova A.V., Supervisor: Onikienko S.V.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Тринчук В.С., Науковий керівник: Лежепьокова В.Г.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
Прокопчук В.О., Науковий керівник: Назаркевич І.Б.

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ З БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Дідик О.О., Нaукoвий кeрiвник: Гнидюк І.В.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ: СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ
Писарчук Л.М., Науковий керівник: Онікієнко С.В.

   СЕКЦІЯ 4. МАРКЕТИНГОВА ТА ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ
Руденок О.В., Науковий керівник: Верхогляд-Гловюк Т.М.

   СЕКЦІЯ 5. МЕНЕДЖМЕНТ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ
Пацко О.С., Науковий керівник: Григорчук Т.В.

СУТНІСТЬ ТЕОРІЙ «Z» ВІЛЬ’ЯМА ОУЧІ
Колганова М.М., Литвиненко К.Г., Бачуріна А.А.

   СЕКЦІЯ 6. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Мосійчук Є., Науковий керівник: Стежко Н.В.

   СЕКЦІЯ 7. ПРАВО ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВИПРАВДАНИЙ РИЗИК ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ
Гавронська І.

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ткач Д.В., Науковий керівник: Попова А.В.

ЗAPУБIЖНИЙ ДОCВIД ОPГAНIЗAЦIЇ ТA ФУНКЦIОНУВAННЯ ДEPЖAВНОЇ CЛУЖБИ
Підіпригора В.В., Науковий керівник: Миронець О.М.

ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Поліщук М.О., Науковий керівник: Горіславська І.В.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
Палій І.К., Науковий керівник: Чепік-Трегубенко О.С.

МАРГІНАЛЬНІСТЬ ТА МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА
Падалкіна В.М., Науковий керівник: Бахновська І.П.

ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ. ПАТРОНАТ НАД ДІЄЗДАТНОЮ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ
Павловська Н.С., Науковий керівник: Горіславська І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Немченко Н.В., Науковий керівник: Чепік-Трегубенко О.С.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
Палій І.К., Науковий керівник: Мінакова Є.В.

ПОРУШЕННЯ РФ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ СПІВРОБІТНИЦТВА У ХОДІ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
Сиворакша А.В.

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ, ЯК ОСНОВА АБО ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ ГРОМАДЯНИНА
Витяганець Т.М., Науковий керівник: Бахновська І.П.

ПРАВОВІДНОСИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Безугла А.П., Науковий керівник: Чепік-Трегубенко О.С.

СПІВПРАЦЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
Сікун М.В.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
Пасіченко К.В.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ У РЕЖИМІ ВОЄННОГО СТАНУ
Пухир А.

   СЕКЦІЯ 8. ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКИ ПЛАКАТІВ ДВИГУНІВ ДО БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Безлєпкін В.В., Науковий керівник: Васильєв М.І.

РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ І ОЗБРОЄННЯ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
Лосюк Т.Т., Науковий керівник: Мудра С.В.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ В СЕКТОРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: ПОТОЧНИЙ СТАН І ЗАКОНОДАВСТВО
Куніцька З.Е.

  СЕКЦІЯ 9. БІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

ВПЛИВ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДОБРИВА «РИЗОАКТИВ. БОБОВІ» НА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ГОРОХУ ПОСІВНОГО (PISUM SATIVUM)
Яремчук М.О., Науковий керівник: Романюк Р.К.

   СЕКЦІЯ 10. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ЗА ГЕМОНХОЗНОЇ ІНВАЗІЇ ОВЕЦЬ
Бурик Р.О., Дорошенко В.О., Пилипець Д.В., Науковий керівник: Антіпов А.А.

МАКРОСКОПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФОЇДОГО ДИВЕРТИКУЛА КЛУБОВОЇ КИШКИ КРОЛІВ
Кичук В.О., Науковий керівник: Бирка О.В.

ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ ОВЕЦЬ У ГОСПОДАРСТВІ
Чудік В.М., Кривогуб Я.А., Нехаєнко Я.Д., Науковий керівник: Гончаренко В.П.

   СЕКЦІЯ 11. ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА З ДОДАВАННЯМ СКЛАДНИКА-ЛІКЕРУ
Вечірко Є.Р., Науковий керівник: Пилипенко Т.М.

   СЕКЦІЯ 12. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАТОРАМИ
Каплун Б.А., Науковий керівник: Біньковська А.Б.

   СЕКЦІЯ 13. КОМП’ЮТЕРНА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ
Нестер І.В., Науковий керівник: Божко Н.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ КОНВЕЄРІВ ДЛЯ ПОТОКОВОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ
Носов О.В., Науковий керівник: Кравець Н.С.

ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ
Бреус Б.В., Науковий керівник: Катаєва Є.Ю.

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ДОСТУПНОСТІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В ОБЛАСТІ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ
Кабанов О.Ф.

РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗАМОВЛЕНЬ
Черняков Й.О., Науковий керівник: Божко Н.В.

   СЕКЦІЯ 14. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

АНАЛІЗ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НАУКИ
Александровська Ю.О., Науковий керівник: Біньковська А.Б.

ВИКЛИКИ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Яровий Є.О., Науковий керівник: Ткаленко О.М.

   СЕКЦІЯ 15. ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА

THE PAST PARTICIPLE AND ITS PECULIARITIES OF USAGE IN THE LANGUAGE
Ostashko E., Makedon S., Supervisor: Kuzmenko R.

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ МОЛОЧНИХ БРЕНДІВ ТА ВПЛИВ НА НИХ СУСПІЛЬНИХ ЯВИЩ ПЕРІОДОМ 2021-2022 РОКІВ
Доброва А.О., Науковий керівник: Осаула В.О.

АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЧИННИКІВ У СТРУКТУРІ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Музика К.С., Науковий керівник: Сергієнко І.В.

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ
Жиденко Т.О., Марченко В.В., Науковий керівник: Полякова І.В.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
Рєпіна В.Ю., Науковий керівник: Волкова М.Ю.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СВІТУ НА ОСНОВІ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ
Сенечин С.-М.В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКРОНІМІВ І МЕТОДИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Костишин О.Я., Науковий керівник: Тарасова О.В.

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО КОМІКСУ
Чабанюк Є.О., Наукова керівниця: Тарасова О.В.

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК РІЗНОВИД РОЗМОВНО-ПРОСТОРІЧНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ)
Габбасова В.Д., Наукова керівниця: Тарасова О.В.

НАЦІОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Івасів О.І., Науковий керівник: Вовк О.В.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ
Копієвська М.Є., Науковий керівник: Сидоренко Ю.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПОВІСТІ «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО
Носаль М.С., Науковий керівник: Тарасова О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БУКОВИНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (НА ОСНОВІ ТВОРІВ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ)
Гуцуляк М.Д., Науковий керівник: Тарасова О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕМОЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ
Третяк М.В., Науковий керівник: Сітко А.В.

ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ГУМОРИСТИЧНИХ ВІРШІВ: СТРАТЕГІЇ ТА ПРИЙОМИ
Бердула І.П., Науковий керівник: Тарасова О.В.

ПРИЙОМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МЕТАФОРИ У ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Берегуля М.В., Наукова керівниця: Тарасова О.В.

ПРОЄКТНА РОБОТА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Шамрай Н.С., Науковий керівник: Єрмоленко С.В.

РОЛЬ ФОНОЛОГІЧНОЇ І ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УНИКНЕННІ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ
Журахівська В.В., Науковий керівник: Савчук І.І.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРІ СЕРГІЯ ЖАДАНА «МЕСОПОТАМІЯ»
Ласькова В.Ю., Науковий керівник: Митько Н.А.

ЯВИЩЕ ГРИ СЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ
Крачковська Я.О., Науковий керівник: Тарасова О.В.

   СЕКЦІЯ 16. ПЕДАГОГІКА ТА ОСВІТА

CARTOONS IN THE EFL CLASS FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS
Ремєзкова А.О., Науковий керівник: Білова А.Г.

ONLINE GAMES FOR VOCABULARY BOOST IN THE EFL CLASSROOM
Василенкова С.І., Науковий керівник: Білова А.Г.

WORDWALL AS EFFECTIVE TOOL FOR FORMATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ LEXICAL COMPETENCE
Шкода С.Є., Науковий керівник: Білова А.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STREAM-ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ ЗДО
Бабич А.О., Науковий керівник: Фасолько Т.С.

ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИНА У ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ НУШ
Козловська Х.Р., Науковий керівник: Квак Л.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА
Бондаренко А.С., Науковий керівник: Погоріла В.І.

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ, ЯК НЕОБХІДНОГО ЕЛЕМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
Козир Ю.А., Котляревська А.О., Науковий керівник: Лінєвич К.А.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОЇ ГНУЧКОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Поліщук В.І., Науковий керівник: Савчук І.І.

ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРИ У СИСТЕМІ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Галічкіна Я.В., Науковий керівник: Бучацька С.М.

ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Білинська О.Л., Науковий керівник: Нікітська Ю.М.

   СЕКЦІЯ 17. ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

ВЛАСТИВОСТІ СПРИЙМАННЯ УЧНІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Пукайло Ю.М., Науковий керівник: Ожубко Г.В.

ВПЛИВ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
Мороз К.М., Науковий керівник: Крюкова М.А.

ПОНЯТТЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ. ПРИЧИНИ І ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ
Ніколаєнко І.М., Науковий керівник: Ягіяєв І.І.

ПСИХОКОРЕКЦІЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Кнутова М.В., Науковий керівник: Ульянов В.О.

СИМПТОМИ ЛУДОМАНІЇ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
Мальцева А.О., Рудиця А.В., Науковий керівник: Толстая Т.Ю.

   СЕКЦІЯ 18. МЕДИЧНІ НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

CORELAȚIILE DINTRE TIPURILE CONSTITUȚIONALE ȘI PREREDISPUNEREA LA DIFERITE MALADII
Azizov C., Supervisor: Ștefăneț M.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ НЕВРОТИЧНИХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТРЕСОМ, СОМАТОФОРМНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД МОЛОДІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА 2018-2020 РОКИ
Баришева Д.В., Топчий А.С., Монакова О.С.

ЗАСТОСУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЕОНАТАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ХХІ СТОЛІТТІ
Ігнатюк А.Д., Науковий керівник: Сочка Н.В.

КЛІНІЧНА КАРТИНА МАКРОГЛОБУЛІНЕМІЇ ВАЛЬДЕНСТРЕМА
Пилипенко В.С., Науковий керівник: Екштейн К.С.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ЕНДОМЕТРІОЗУ
Нечипорчук А.А., Науковий керівник: Дубик Л.В.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ ДЛЯ МАТЕРІ І ДИТИНИ
Тафічук Т.Ф., Науковий керівник: Сочка Н.В.

РОЗАЦЕА: ТРИГЕРИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ
Червiнська Д.Л., Щирий Б.В., Наукові керівники: Пустова Н.О., Біловол А.М.

   СЕКЦІЯ 19. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ

АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ СПОРТСМЕНІВ
Гапірова Р.Г., Науковий керівник: Пристинський В.М.

   СЕКЦІЯ 20. ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЕКСКУРСОВОДА
Зімич Л.І., Науковий керівник: Чибирак С.В.

СУЧАСНІСТЬ У МИНУЛОМУ: БІЙ ПІД ГУРБАМИ 21-25 КВІТНЯ 1944Р
Данилів М.В., Науковий керівник: Христан Н.М.

   СЕКЦІЯ 21. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

СПЕЦИФІКА РОБОТИ ХОРМЕЙСТЕРА З ДИТЯЧИМ АКАДЕМІЧНИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ
Хомицька О.М.

Переглянути всі збірники