Редакційна політика

Редакція Матеріалів конференцій МНЛ здійснює внутрішнє оцінювання робіт, надісланих для публікації, проводячи оцінку на відповідність встановленим вимогам, перевірку на плагіат та здійснюючи технічне редагування, якщо в цьому є необхідність. Редакція видання не вносить правки в авторський текст без згоди автора. Редакція видання не првоодить повну наукову оцінку роботи із залученням зовнішніх рецензентів, тож за достовірність викладеної в тексті інформації відповідальність несе автор і (за наявності) науковий керівник.

Редакційна політика видання передбачає, що:

▪ подаючи науковий рукопис для публікації, автор та/чи відповідальна за подачу наукового рукопису особа тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті видання та веб-сайтах наукометричних баз, у які він входить.

▪ подаючи науковий рукопис для публікації, автор та/чи відповідальна за подачу наукового рукопису особа підтверджує його відповідність зазначеним на сайті вимогам та етичним нормам, а також те, що наукова робота повністю опрацьована, перевірена та являє собою кінцевий варіант рукопису.

▪ подані для публікації наукові рукописи приймаються та публікуються відповідно до зазначеного редакцією графіку, термінів та з урахуванням зазначених на сайті умов.

▪ редакція журналу може в односторонньому порядку та без додаткового повідомлення вносити зміни в умови редакційної політики та/чи етики видання; нові або змінені положення стають дійсними після їх розміщення у відкритому доступі.

▪ редакція журналу правомочна здійснювати технічне редагування наукових рукописів в процесі верстки, при необхідності вносити корективи в оформлення, але не має права здійснювати наукове редагування, скорочувати вміст статті або здійснювати інші дії без узгодження з автором.

▪ редакція журналу, у випадку виявлення невідповідності рукопису встановленим вимогам (в тому числі у випадку виявлення плагіату або інших порушень, що суперечать редакційній етиці видання) правомочна надіслати рукопис на доопрацювання із обов’язковим зазначення деталізованих інструкцій по внесенню необхідних корективів або відхилити публікацію, якщо такі порушення є численними або у редакції є підстави вважати, що автор намагається опублікувати завідомо помилкові або сфальсифіковані дослідження; у випадку, якщо організаційний внесок вже сплачений, повна його сума при відхиленні публікації повертається.

▪ якщо автор та/чи відповідальна за подачу наукового рукопису особа з якихось причин не бажає публікувати науковий рукопис, який вже був поданий в редакцію видання, він має право до завершення терміну прийому статей до поточного випуску відкликати рукопис та скасувати публікацію, незалежно від висновку редакції видання щодо цієї наукової роботи; у випадку, якщо організаційний внесок вже сплачений, повна його сума при скасуванні публікації повертається.

▪ редакція видання, якщо у неї є підстави вважати, що відповідальна за подачу наукового рукопису особа не представляє інтереси автора(ів) наукового рукопису чи інших пов'язаних з ним осіб (в тому числі, наукових керівників, перекладачів тощо), має право здійснити запит на отримання додаткової інформації, яка допоможе встановити дійсність, або ж повністю відхилити таку публікацію; у випадку, якщо організаційний внесок вже сплачений, повна його сума при відхиленні публікації повертається.

▪ редакція видання зобов'язана відхилити публікацію, якщо у неї є підстави вважати, що умови участі чи характеристики послуги явно не задовольнитимуть інтереси або вимоги автора(ів) наукового рукопису чи інших пов'язаних з ним осіб (в тому числі, наукових керівників, перекладачів тощо); у випадку, якщо організаційний внесок вже сплачений, повна його сума при відхиленні публікації повертається.

 

Редакція від 01.07.2022